สื่อการเรียนรู้

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต - เกษตรกร (Agriculture)

Netpracharat - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล Digital Change Agents

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต - ผู้ประกอบการชุมชน (E-Commerce)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต - ผู้สูงอายุ (Eldertech)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต - เยาวชน (Education)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต - อสม. (Volunteer)

Netpracharat ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต

เน็ตประชารัฐสร้างรายได้

เน็ตประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิต

เน็ตประชารัฐ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน

เทคโนโลยีการเกษตร สำหรับเกษตรกรยุคใหม่

เก็บภูมิปัญญาไว้ในโลกดิจิทัล

อาสาสมัครสาธารณสุข Survey

อาสาสมัครสาธารณสุข Introduction

อาสาสมัครสาธารณสุข Health case

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต

สูงวัยใจ Smart

รู้ราคากลาง วางผลผลิตถูกที่

พัฒนาเยาวชนด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต MOOC

ซื้อของออนไลน์ง่ายนิดเดียว

จบทุกปัญหาโทรศัพท์กับผู้ใหญ่ดี ปัญหาเครื่องช้า

จบทุกปัญหาโทรศัพท์กับผู้ใหญ่ดี 5แนวทางแก้ไขพื้นที่โทรศัพท์เต็ม

ขายของออนไลน์ ขายดีวิธีโดน

กฎหมาย ปอท กับ พฤติกรรมเสี่ยงคุก

Trend IT

Netpracharat AR ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้