กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0”

21 พ.ย. 2561 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0”

กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0” ดันศกอ. ทั่วประเทศกว่า 800 ราย เป็นเครือข่ายสำคัญขับเคลื่อนส่วนภูมิภาค

    นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทย โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านนโยบายและข้อมูลทางการเกษตร มีการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ

       "เศรษฐกิจการเกษตรอาสา หรือ ศกอ. เป็นอาสาสมัครของเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยเหลืองานของกระทรวงเกษตรฯ ในการแนะนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังเป็นส่วนเชื่อมโยงปัญหาของเกษตรกรส่งต่อไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ สำหรับการดำเนินงานในยุค 4.0 ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จะเป็นประโยชน์ในการรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ลดความเสียหาย และได้ประโยชน์มากขึ้น ส่วนแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป จะให้ ศกอ.เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นหลังการทำนารอบที่ 1 ตามแผนการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่น ๆ ด้วย”

     สำหรับการพัฒนาเกษตรกร ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมทั้งประเทศ 882 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยในส่วนของ สศก. ได้มีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา หรือ ศกอ. ร่วมปฏิบัติงานกับ ศพก. ด้วยเช่นกัน ดังนั้นศกอ. นับเป็นกำลังสำคัญของ สศก. และกระทรวงเกษตรฯ เป็นเกษตรกรผู้ปฏิบัติจริงที่ประสบผลสำเร็จ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่น ที่สำคัญคือ เป็นผู้ที่มีความรักในอาชีพเกษตรกร ต้องการให้ภาคเกษตรมีความยั่งยืน จึงอาสาเข้ามาเป็น ศกอ. ด้วยความเสียสละ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรและยุวเกษตรกร

      ด้านนายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน มี ศกอ. จำนวน 914 ราย ในทุกอำเภอทั่วประเทศ โดย สศก. ได้พัฒนาศักยภาพ  ศกอ. อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้ที่ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรอย่างรอบด้านในการร่วมประจำศูนย์ ศพก. ทั้ง 882 ศูนย์ โดยเฉพาะการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร  สู่การเป็น Smart Farmer ในยุคเกษตร 4.0  อีกทั้งยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศกอ. เพื่อคัดเลือก ศกอ. ดีเด่นระดับต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดย ศกอ. มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรสู่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ศกอ. ยังเป็นผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร ให้กับทาง สศก. และในทางกลับกัน ยังเป็นผู้เผยแพร่นโยบาย มาตรการของรัฐบาล สู่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในอนาคตดังนั้นการจัดสัมมนาครั้งนี้ จึงนับเป็นการรวมพลครั้งสำคัญของ ศกอ. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านนโยบายการบริหารจัดการด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรแบบครบวงจร และนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ และยังเป็นโอกาสสำคัญ ที่ ศกอ. ในแต่ละพื้นที่จะได้มาพบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

พืชผัก-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทางเลือกเพิ่มมูลค่าในนาข้าวไม่เหมาะสม

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ไข่ไก่ แล

อ่านบทความนี้

CAT สนับสนุนระบบ IoTพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รร.สระบุรีวิทยาคม

CAT นำระบบไอโอที (Internet of Things) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเพื่อก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยสร้างใจรักเกษตรไฮเทค ส่งเสริมการเรียนการ

อ่านบทความนี้

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอมและเลี้ยงกุ้ง หนุนใช้เอฟทีเอเพิ่มยอดส่งออก

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอม และเลี้ยงกุ้ง พบมีศักยภาพในการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ แนะใช้โอกาสจากเอฟทีเอเป็นใบเบิกทางส่งสินค้าออกไปขาย หลังคู่ค้าลดภาษีนำเข้าให้ไทย ชี้ตล

อ่านบทความนี้