สพฐ. ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “สื่อสารน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 ขับเคลื่อนการศึกษา”

12 ก.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “สื่อสารน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 ขับเคลื่อนการศึกษา”

       เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ตอน 16 ปี สพฐ. เดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

       เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ ความเป็นมา บทบาทภารกิจ และผลงานความสำเร็จของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า “…สพฐ. เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาจากหน่วยงานเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย กรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สพฐ. มีภารกิจสำคัญคือการสร้างเยาวชนให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญ นำพาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งที่ผ่านมาได้ก้าวผ่านความท้าทายในหลายด้าน เช่น การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กโดยการนำโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใช้กับโรงเรียน 15,369 แห่งทั่วประเทศ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สพฐ. ยังมีโรงเรียนที่พัฒนาตัวเองเข้าสู่ระดับสากลทั้งโรงเรียนในระดับมัธยมและประถมศึกษาประจำจังหวัด และมีโครงการที่มีผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว เช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งในทุกอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) เปิดในลักษณะโรงเรียนกินนอน ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากถึง 5,277 คน ใน 73 โรงเรียน สามารถนำเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เพิ่มขึ้น

       อีกทั้ง สพฐ. มีวิธีการจัดการศึกษาให้เหมาะสมตอบสนองตรงความต้องการในแต่ละพื้นที่ร่วมด้วย สำหรับก้าวต่อไปของ สพฐ. นั้น จากพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ท่านทรงต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีพระบรมราโชบายที่สำคัญด้านการศึกษาให้เด็กมีความพร้อมใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี สพฐ. จึงน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชการที่ 10 และนำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ใน 6 ด้าน คือ 1. ความมั่นคง 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

       รวมถึงวิสัยทัศน์ของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และการพัฒนาประเทศภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0” มาเป็นหลักและแนวทางบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” สำหรับการร่วมรายการฯ ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักอำนวยการ สพฐ. ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมร

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ เพื่อให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 10.45 น. ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ ซึ่ง

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน จ.ศรีสะเกษ

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยะวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “

อ่านบทความนี้