ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0”

25 ม.ค. 2562 / adminDE
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0”

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0”

                   นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0” เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN BAC) นับเป็นโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประเทศอาเซียน ปี ๒๕๖๒ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เข้าร่วมเสวนากับวิทยากรชั้นนำจากภาครัฐและเอกชนภายใต้หัวข้อ ASEAN 4.0 เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งประเด็นท้าทาย ปัญหาอุปสรรค การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนวคิดของไทยเรื่อง ASEAN Digital Agility ๒๐๑๙ ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELMIN) ครั้งที่ ๑๘ รวมถึงหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่อไป อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat แผนการดำเนินการกิจกรรมของกระทรวงฯ ในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประเทศอาเซียน ปี ๒๕๖๒ เป็นต้น 
 

**********************

บทความที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒.รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำ

อ่านบทความนี้

พม.จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21

วันนี้ (17 พ.ค. 62 ) เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council) ซึ่งเป็นการประชุมลำดับสุดท้ายของก

อ่านบทความนี้

สธ. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ

อ่านบทความนี้