“สวนผักวัยรุ่น” หนึ่งในเยาวชนรุ่นใหม่ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้

01 ก.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“สวนผักวัยรุ่น” หนึ่งในเยาวชนรุ่นใหม่ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกตอนล่างในเขตตำบลห้วยบง และตำบลเขาดินพัฒนา ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 1,000,000 ลบ.ม. และทำหน้าที่กักเก็บน้ำในลักษณะอ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ำ ด้วยการใช้ระบบท่อส่งน้ำจำนวน 2 สาย คือท่อส่งน้ำฝั่งขวาและฝั่งซ้าย เพื่อส่งน้ำลงสระเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรด้านท้ายอ่าง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโครงการขยายผลทฤษฎีใหม่พระราชทาน เป็นการช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร อีกทั้งยังได้ประโยชน์ทางด้านการประมง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ทำให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนตลอดไป

การนี้ องคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านตั้งใหม่มงคล ตำบลเขาดินพัฒนาซึ่งมีนางสาวพิมธิดาภา ปัญญาหนู เจ้าของ "สวนผักวัยรุ่น" ที่ใช้ชีวิตภายใต้คติเตือนใจว่า"พอจึงสุข สุขจึงพอ" โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่กว่า 13 ไร่

นางสาวพิมธิดาภา ปัญญาหนู ได้กล่าวกับองคมนตรีระหว่างดูพื้นที่เพาะปลูกว่า ตนได้เริ่มใช้ชีวิตเกษตรกรอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี 2554 ด้วยการพลิกฟื้นที่ดินกว่า 13 ไร่ จากอดีตที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน โดยเริ่มจากการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ขึ้นมา เป็นการเริ่มต้นเพื่อรองรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริเก็บไว้ใช้ในพื้นที่ และเป็นการยกระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่ให้สูงขึ้นเพื่อให้รากของพืชที่ปลูกสามารถดูดซึมซับขึ้นมาบำรุงต้นได้ง่ายขึ้น ในพื้นที่มีการทำไร่ข้าวโพดประเภทข้าวโพดหวาน ควบคู่กับการปลูกพืชผักสวนครัวกว่า 20 ชนิด เช่น พริก กะเพรา ตะไคร้ มะเขือ มะละกอ ถั่วฝักยาว ไปจนถึงการเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งพืชเหล่านี้ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ และจะบำรุงดูแลรักษาด้วยตนเองโดยใช้แรงงานภายในครอบครัว

"ในปีหนึ่งๆ จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวเพื่อการบริโภคในครอบครัว และขายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องมีรายได้ประมาณ 300-500 บาทต่อวัน รายได้อาจจะดูไม่มากนักแต่ไม่ลำบาก และยังเหลือเก็บออม ทำให้ไม่มีหนี้สิน" นางสาวพิมธิดาภา ปัญญาหนู เจ้าของสวนผักวัยรุ่นกล่าว

นับเป็นอีกหนึ่งของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ ด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสานที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล เขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวต้นฉบับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Smart Farm เกษตรอัจฉริยะ ทางเลือกเกษตรกรยุคไอที

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คำว่า Smart Farm หรือ เกษตรอัจฉริยะ มีให้เราได้เห็น ให้ได้ยินกันหนาหูมากขึ้นตามยุคสมัย เพราะตั้งแต่เราก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในประเทศก็มีมากขึ้นตาม

อ่านบทความนี้

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เมื่อกลางปี 2559 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายหนึ่งออกมา ซึ่งผมเห็นว่าเป็นนโยบายที่สนับสนุนวงการเกษตรแบบพลิกแนวคิดไปเลย ที่ผมให้ความสนใจนั้นคือไม่ใช่นโยบายที่พยุงราคาผลผลิตพืชเกษตรอย่างที่

อ่านบทความนี้

ปราชญ์เกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ และได้ดำเนินโค

อ่านบทความนี้