กรุณารอสักครู่...
Close
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเน็ตประชารัฐ
การใช้งานโครงข่ายอินเตอร์เน็ต โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เริ่มเลย!
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
1) ผู้ตอบแบบสอบถาม *
Select a choice
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
2) อายุผู้ประเมิน *
Select a choice
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
3) เพศ *
Select a choice
สถานที่ที่ให้บริการ
4) จุดติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เหมาะสมหรือไม่ *
Select a choice
สถานที่ที่ให้บริการ
5) ท่านใช้งานระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือไม่ *
Select a choice
สถานที่ที่ให้บริการ
6) จุดประสงค์ในการใช้งานระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Select a choice
สถานที่ที่ให้บริการ
7) ความถี่ในการใช้ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (โดยเฉลี่ย) *
Select a choice
สถานที่ที่ให้บริการ
8) ความเร็วการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง *
Select a choice
สถานที่ที่ให้บริการ
9) ช่วงเวลาใช้บริการ *
Select a choice
การให้บริการระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
10) มีการสอนขั้นตอนในการเข้าใช้งานระบบโครงข่ายฯ *
Select a choice
การให้บริการระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
11) เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว *
Select a choice
การให้บริการระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
12) มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ พร้อมให้บริการ *
Select a choice
การให้บริการระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
13) เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดี สุภาพ *
Select a choice
การให้บริการระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
14) ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ดี *
Select a choice
ข้อเสนอแนะทั่วไป
15) สิ่งที่ท่านประทับใจในการใช้บริการระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะทั่วไป
16) ท่านคิดว่าควรปรับปรุงด้านใด