กรุณารอสักครู่...
Close
คำถาม
เน็ตประชารัฐ
ประชาชนสามารถเชื่อมต่อ/ติดตั้งจุดให้บริการ เพื่อใช้งานเน็ตประชารัฐที่บ้านพักอาศัยส่วนบุคคลได้หรือไม่
เน็ตประชารัฐ
คำตอบ

ในกรณีที่ประชาชนมีความประสงค์จะใช้บริการเป็นการส่วนตัว สามารถติดตามข้อมูลจากผู้ได้รับอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตได้ในภายหลัง