กรุณารอสักครู่...
Close
คำถาม
เน็ตประชารัฐ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ที่ติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐคืออะไร
เน็ตประชารัฐ
คำตอบ

สำหรับพื้นที่ติดตั้งในโครงการเน็ตประชารัฐ การดำเนินการได้ถูกกำหนดโดยคณะทำงานพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง