กรุณารอสักครู่...
Close
คำถาม
เน็ตประชารัฐ
เป้าหมายของโครงการเน็ตประชารัฐคืออะไร
เน็ตประชารัฐ
คำตอบ

1. ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน


2. จัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย กับผู้ใช้บริการ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)