กรุณารอสักครู่...
Close

กฟภ. ผนึกกำลัง ทีโอที สร้างต้นแบบด้วยยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี นำเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมสู่เวทีโลก

DSC_58293
วันที่: 23 มิถุนายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 บมจ. ทีโอที แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจหลักในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มีโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเชื่อมโยงสถานีไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟฟ้าและสำนักงานการไฟฟ้า รวมระยะทางกว่า 20,000 กิโลเมตรและมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) สอดคล้องกับนโยบาย PEA 4.0 เชื่อมโยงระบบสื่อสารถึงหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งด้านสาธารณูปโภคได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ เป็นการร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันเพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงตามนโยบายภาครัฐ ด้วยการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อผนึกกำลังให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระดับโลกให้กับประเทศและเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐในการผลักดันและพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและพัฒนา ปรับปรุงโครงข่ายสื่อสาร เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินอุปกรณ์โทรคมนาคมของทั้ง 2 องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพกับผู้ใช้บริการของทั้ง 2 หน่วยงานรวมถึงจะเป็นต้นแบบความร่วมมือครั้งสำคัญในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และลดต้นทุน สร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและสังคม ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ อันนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีในต้นทุนที่ต่ำมาให้บริการและเกิดการบูรณาการ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบของ 2 องค์กรอย่างยั่งยืน


ด้านนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีความร่วมมือกันตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ ทีโอที ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ทีโอที มาโดยตลอด และรวมถึงการให้การสนับสนุนในทุกทางเพื่อให้เกิดความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้ โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงโครงข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานของ กฟภ.และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการภาคธุรกิจและภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยีทั้งทางสายและไร้สายได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตามภารกิจของ กฟภ. ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน ในโครงการเน็ตประชารัฐ ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงการร่วมกันผลักดันโครงการ CSR ในด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.และ ทีโอที

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
แกลลอรี่