กรุณารอสักครู่...
Close

รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน แบบนี้เรียกว่าโปร่งใส

Cover_Netpracharat_EP6
วันที่: 8 พฤษภาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เสนอ รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอน แบบนี้เรียกว่าโปร่งใส

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง