กรุณารอสักครู่...
Close

น.อ.สมศักดิ์ฯ รองปลัดดีอี เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความรู้การใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ พร้อมตรวจเยี่ยมการใช้ที่ จ.น่าน

Content Image
วันที่: 25 มกราคม 2561

          เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2561) ที่หอประชุมบ้านป่าต้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านฟ้า อ.เมือง จ.น่าน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความรู้การใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ให้กับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านตามโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 8 หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ ได้พบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อตรวจเยี่ยมการใช้งานเน็ตประชารัฐของชุมชนในหมู่บ้านตามโครงการเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐได้ขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน 141 หมู่บ้าน

          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์ความเร็วสูงพร้อมจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการหมู่บ้านละ 1 จุด ครบทั้ง 24,700 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 รวมถึงการขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมบูรณาการทำงานในการวางกลไกการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแก่ประชาชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ เกิดผลผลิต” โดยได้มีการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำครู กศน.ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพทางการศึกษาจากทั่วประเทศจำนวน 5 รุ่น 1,000 คนไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำหรับการจัดอบรมในพื้นที่ จ.น่านในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขยายเครือข่ายสู่ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นโดยครู กศน. พร้อมทีมงานจากบมจ.ทีโอทีจำนวน 100,000 คน ภายใน 6 เดือน ซึ่งจะเป็นผู้เชื่อมโยงขยายความรู้ไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐประมาณ 750,000 -1,000,000 คน ภายในระยะเวลา 1 ปี

          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแก่ประชาชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องที่สำคัญของรัฐบาลซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งประชาชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงชุมชนและผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศให้เข็มแข็ง

          นอกจากการร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแล้ว กระทรวงดิจทัลฯ ได้พบปะตรวจเยี่ยมการใช้งานเน็ตประชารัฐของชุมชนในหมู่บ้านตามโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จ.น่าน อีกจำนวน 18 หมู่บ้าน โดยมีผู้นำชุมชนทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญในการที่จะสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 

แกลลอรี่
ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง