กรุณารอสักครู่...
Close

กดดูรู้ดิน

วันที่: 4 กันยายน 2560สืบเนื่องจากการทำการเกษตรนั้น พื้นดินนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการผลิต นั่นเป็นเพราะผลผลิตทางเกษตรที่ได้ออกมานั้นจะได้ผลดี หรือไม่ดี เรื่องดินและปุ๋ยก็นับเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน ทำให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างแอปพลิเคชันกดดูรู้ดิน ขึ้น

จากแนวคิดดังกล่าวจึงผลักดันให้กรมพัฒนาที่ดินได้นำร่องในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเชื่อมโยงจากชุดข้อมูลพื้นฐานด้านดิน เพื่อนำเสนอความรู้ไปสู่สาธารณชน เนื่องจากในพื้นดินแต่ละพื้นที่จะมีข้อจำกัดในการปลูกพืชผลในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันไป ซึ่งเกษตรกรสามารถเรียนรู้และเข้าใจเรื่องดินได้ผ่านขั้นตอนในแอปพลิเคชันที่สนองตอบออกมาได้ดังต่อไปนี้

  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า "กดดูรู้ดิน"
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกโดยมีข้อมูลและลูกศรแสดงจุดการใช้งานในแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ด้วยการเลือกเข้าดูเมนูต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กดเพื่อแสดงจุดที่ยืนอยู่ซึ่งผู้ใช้งานอาจเลือกพื้นที่ตรงนั้นเพื่อทำการเกษตร หรือกดดูในพื้นที่อื่นๆ ที่ผู้ใช้งานสนใจ และเมื่อคลิกลงที่จุดนั้น ระบบจะแสดงตัวเลือกขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกดดูข้อมูลดินที่เลือกไว้
  3. ชุดข้อมูลดินจะแสดงผลขึ้นมาผ่านชุดข้อมูลดิน ณ จุดนั้น ซึ่งจะบอกรายละเอียดดิน รวมถึงแนะนำพืชผลที่เหมาะแก่การเพาะปลูกในจุดนั้น เพื่อนำเสนอทางเลือกในการทำการเกษตร
  4. ส่วนเมนูสถานที่ที่น่าสนใจจะเป็นการรวบรวมสถานที่เกี่ยวกับดินและการทำเกษตร โดยมีสัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าแอปพลิเคชัน เพื่อบอกสถานที่ตั้ง
  5. ขณะเดียวกัน ในเมนูเพิ่มจุดที่สนใจนั้น ระบบจะเปิดพื้นที่ให้กับผู้ใช้งานได้ลงพื้นที่ โดยในแผนที่จะกำหนดจุดละติจูดขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาในแอปพลิเคชันนี้ได้ ด้วยการใส่ข้อมูลการเกษตรและภาพเข้าไปในระบบ 
  6. ขณะเดียวกัน ในแอปพลิเคชันนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่สนใจการทำการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ด้วยการค้นหาจังหวัดเพื่อดูข้อมูลดิน ซึ่งตรงแถบด้านล่างจะมีทั้งการเซฟข้อมูล รวมถึงการลากแผนที่การเดินทางเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่เราปักหมุดเอาไว้ด้วย  


ทั้งนี้ แอปพลิเคชันนี้นับเป็นอีกแอปพลิเคชันที่นำเสนอชุดข้อมูลเรื่องดินไว้อย่างครบครันและน่าสนใจ ดังเช่นคำกล่าวว่า “รู้เขารู้เรา” เช่นเดียวกับการเกษตรที่หากจะเพาะปลูกให้ได้ผลดีก็ควรจะต้องรู้จักดินดีพอ เพื่อต่อยอดไปสู่การทำเกษตรได้สำเร็จและยั่งยืน


แอปพลิเคชัน กดดูรู้ดิน สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคต่อไป