กรุณารอสักครู่...
Close

Smart Farmer เกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0

smart-farmer-thb1
วันที่: 9 สิงหาคม 2560
ในช่วงระยะเวลา สองสามปีที่ผ่านมา คนไทยมักจะได้ยินคำว่า Smart Farmer มาพอสมควร ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ต้องการให้คนไทยที่มีความรอบรู้ หรือทำอาชีพด้านเกษตรกร มีความภูมิใจในวิชาชีพ ซึ่งเปรียบเสมือนกับอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของคนไทยมาช้านานและเมื่อกาลเวลาผันเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล การทำเกษตรกรจึงอาจดูเหมือนเป็นอาชีพที่หลายคนอาจมองข้ามหรือขาดความภูมิใจ เพราะดูโบราณและเก่าเกินยุคสมัย แต่แท้ที่จริงแล้ว เกษตรกรไทยก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเกษตรกรแห่งยุคสมัยใหม่ที่เพิ่มความภูมิใจได้ด้วยแนวคิดของ Smart Farmer ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐ 

Smart Farmer จึงเป็นคำนิยามความหมายใหม่ต่อคนบุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร โดยครอบคลุมด้านความรู้ในการเกษตร สามารถบริหารจัดการทั้ง การผลิต การตลาด รวมถึงวิเคราะห์ เชื่อมโยงให้คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ใน Smart Farmer ส่วนใหญ่ จะมีการนำเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นการนำอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดความชื้น และส่งค่าการแสดงผลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต  ซึ่งล้วนแต่เป็น การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง จากแนวคิด Smart Farmer จึงทำให้ถูกแบ่งเกษตรกรเป็น 2 ส่วนคือ เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer อยู่แล้ว (Existing Smart Farmer) และเกษตรกรที่ยังต้องการการพัฒนา (Developing Smart Farmer)


ทั้งนี้ การคัดกรองคุณสมบัติของ Smart Farmer นั้นในด้านรายได้จะต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 180,000 บาทต่อครัวเรือน เทียบเท่าเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งกลุ่มที่สามารถผ่านคุณสมบัติข้อนี้ก็อาจได้รับการพิจารณาให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบในแต่ละสาขา เพื่อให้เป็นแนวทางศึกษาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการการพัฒนาต่อไป เพื่อผลักดันทิศทางการเกษตรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลายคนอาจจะคิดว่า แล้วเราจะเป็น Smart Farmer ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งปัจจุบันการเป็นเกษตรกรในยุค 4.0 เรียกว่าไม่ยากอีกต่อไป เพราะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ที่เป็นต้นแบบมากมาย ให้การสนับสนุน โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีหน่วยงานช่วยสนับสนุน