กรุณารอสักครู่...
Close

DoctorAsks โมบายแอปพลิเคชัน

DoctorAsks
วันที่: 6 กันยายน 2560

ด้วยวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เพราะนวัตกรรมยุคใหม่เข้ามาช่วยตอบโจทย์การดำเนินชีวิต ทำให้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนไป การเคลื่อนไหวหรือการทำกิจกรรมต่างๆ อาจจะลดน้อยลงและก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเป็นความรู้ในการดำรงชีวิตของคนยุคใหม่


เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงทำให้แอปพลิเคชันได้ถูกริเริ่มและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้งานเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้หันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและผลักดันไปสู่การพัฒนาความแข็งแรงจากภายใน และให้ก่อเกิดเป็นความแข็งแรงของประเทศในยุค 4.0 ที่ทุกคนก็สามารถทำได้ไม่ใช่แค่คนในเมือง แต่คนในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ด้วยโครงการเน็ตประชารัฐที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่าย ซึ่งครั้งนี้ เน็ตประชารัฐ จะมาแนะนำ Apps เพื่อสุขภาพ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเติบโตขึ้นทั้งทางกายและจิตใจ ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตให้สมาร์ทมากขึ้น 


จากปัญหาด้านสุขภาพในปัจจุบันรวมถึงการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ทำให้การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยเพื่อการรักษาได้อย่างถูกต้อง และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดเป็นแอปพลิเคชัน DoctorAsks ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาเครื่องมือที่จะเป็นศูนย์กลางการสื่อสารเรื่องสุขภาพให้กับชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะ


แอปพลิเคชัน DoctorAsksจึงเป็นแอปพลิเคชันที่ชาวเมียนมา แพทย์ไทย และคนที่ต้องทำงานร่วมกับคนเมียนมาจำเป็นต้องมี เนื่องจากการทำงานร่วมกับชาวเมียนมานั้น แอปพลิเคชันนี้จะสามารถตอบสนองปัญหาด้านสุขภาพโดยผ่านขั้นตอน ดังนี้

  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า "doctorasks"
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกในเมนูหลักจะปรากฏรูป icon ซึ่งมุมขวาบนจะเป็นการแจ้งวัตถุประสงค์ของแอปฯ DoctorAsks ส่วนข้อเสนอแนะสีเขียวบนหน้าจอจะเชื่อมต่อไปยังช่องทางเสนอแนะในการใช้งาน ขณะที่เมนูตรงกึ่งกลางด้านล่างเริ่มการใช้งาน (Start) จะเป็นฟีเจอร์หลักของชุดคำถาม
  3. เมื่อเข้าสู่เมนู เริ่มการใช้งาน แอปพลิเคชันจะปรากฏชุดคำถามด้านสุขภาพขึ้นมาหลากหลายประเภท โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมาควบคู่กัน
  4. ผู้ใช้งานจะต้องเลือกการเข้าใช้งานจากชุดคำถามหลักซึ่งจะต่อไปยังคำถามต่อเนื่องในแต่ละชุด โดยให้เลือกคำตอบว่า ใช่หรือไม่ ซึ่งในระบบจะมีปุ่มลำโพงเพื่อรับฟังเสียง เพื่อให้ทั้งชาวเมียนมาและชาวไทยสามารถสื่อสารปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างเข้าใจตรงกัน


ทั้งนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวนับเป็นการเริ่มต้นการแก้ปัญหาด้านการสื่อสารปัญหาด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว บางครั้งการสื่อสารด้วยภาษาที่ชาวเมียนมาเข้าใจได้ง่ายจะสามารถเชื่อมต่อความเข้าใจเพื่อให้การดำเนินการดูแลรักษาสุขภาพเป็นไปได้ตรงจุด และไม่เกิดความคลาดเคลื่อนกัน


แอปพลิเคชัน DoctorAsksสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการดำเนินชีวิต หรือการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแข็งแรงด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี