กรุณารอสักครู่...
Close
เรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชุมชนโนนกระสังฆ์
ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวไรซ์เบอรี่ หมู่บ้านโนนกระสังฆ์
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านควนสระแก้ว
ปั้นขลิบ และ โรตีกรอบ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านควนสระแก้ว
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านหนองจิก
กระเป๋าของฝาก
ของฝากแบบไทย ๆ ที่คนไทยก็ใช้ได้
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านหนองจิก
เข่งจักสานไม้ไผ่
ความทนทานจากธรรมชาติ
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านหนองจิก
ก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน
ปลูกผลผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านตีนธาตุ
ข้าวหอมมะลิ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
มาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านย่านยาว
กล้วยตากจิราพร
กล้วยอร่อย ต้อง 110 วัน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านย่านยาว
กล้วยตากไร่วิมลวนิช
รสหวานนุ่มละมุนลิ้นเวลาได้ลิ้มลอง
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านย่านยาว
หมี่ซั่ว มังกรทอง
หมี่ซั่วต้นตำหรับ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านปากคลอง
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ภูแก้วสมุนไพร มาตรฐาน OTOP จ.ชุมพร
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
กล้วยกรอบ ตราจันทร์ดี
หอม หวาน กรอบ อร่อย
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวอินทรีย์
หลีกเลี่ยงสารเคมี ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน
ดูเรื่องราวสินค้า
บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ข้าวก่ำพะเยา
พืชเศรษฐกิจมากคุณค่าของจังหวัดพะเยา
ดูเรื่องราวสินค้า
เน็ตประชารัฐ
ดูเรื่องราวชุมชน
หมู่บ้านต้องเช็คอิน
ดูเรื่องราวชุมชน