กรุณารอสักครู่...
Close
Thumbnail - กลางเลซีฟู๊ต สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้
จ.
ชุมชนบ้านปากน้ำกะแดะ
กินหอยตัวใหญ่ ที่สุราษฎร์ธานี
อ่านเรื่องราว
879488465_340x340
ภาคใต้
จ.
บ้านหนองตรุด
พัฒนาสวนยาง พัฒนาวิถีชีวิต พัฒนาชุมชน
อ่านเรื่องราว
340x340_บ้านหัวทางละงู
ภาคใต้
จ.
ชุมชนบ้านหัวทาง ละงู
นั่งเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองละงู สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์