กรุณารอสักครู่...
Close
340x340_บ้านหัวทางละงู
ภาคใต้
จ.
ชุมชนบ้านหัวทาง ละงู
นั่งเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองละงู สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
อ่านเรื่องราว
เน็ตประชารัฐ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัมผัสเรีื่องราวของผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ จากหลากหลายชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่ได้มาตราฐาน
ดูเรื่องราวผลิตภัณฑ์